Skip navigation

Cywilizacja kreteńska
Powstała i rozwijała się na egejskiej wyspie Kreta w epoce brązu (3000-1100 p.n.e.i. Nazwa wywodzi się od Minosa, legendarnego króla Krety, który miał być rzekomo synem Zeusa. W jej pierwszym okresie rozkwitu (ok. 2000-1700) po­wstały kompleksy pałacowe – siedziby władców w Knossos. Read More »

Nevada, stan w zachodnim USA, przydomki: „Silver State” i „Sagebrush State”. Pow. 286 352 km2. 2 325 900~mieszkańców (2003). Stolica: Carson City. główne miasta: Las Vegas. Reno. Obszar wyżynno-górzysty (Wielka Kotlina): większa część stanu to tereny pól-pustynne i pustynne. Read More »

New Deal, Nowy Ład – program reform ekonomicznych i społecznych. wprowadzony w 1933 przez prezydenta ED. Roosevelta w celu przeciwdziałania skutkom wielkiego kryzysu 1929. obejmujący roboty publiczne, nisko-oprocentowane kredyty rolnicze i takie reformy społeczne, jak ubezpieczenia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych, zakaz zatrudniania dzieci, ochrona pracowników przed nieuczciwymi praktykami pracodawców i dotacje dla władz lokalnych na likwidację dzielnic nędzy. Read More »

Ney Michel, książę Elchingen i Moskwy.

ur. 1769. zm. 1815. Marszałek Francji w służbie Napoleona I. Wsławił się zwy­cięstwami w wielu bitwach, dowodził odwrotem armii francuskiej spod Moskwy (1812) i uratował jej resztki. Dzięki osobistej odwadze był zwany ..najdzielniejszym z dzielnych”. Read More »

Newtona pierścienie, w optyce, zjawisko dotyczące światła białego, obserwowane w postaci szeregu współśrodkowych pierścieni o wszystkich barwach tęczy. Zachodzi w świetle odbitym, jak i przechodzącym przez cienką warstwę ośrodka przezroczystego (np. przez „klin” powietrza między płasko-wypukłą soczewką o dużym promieniu krzywizny i płasko-równoległą szklaną płytką). W wypadku światła monochromatycznego (wiązki złożonej z fal o jednej długości) obraz ma postać jasnych i ciemnych pierścieni ułożonych na przemian. Read More »

Newton Isaac, urodzony 1642. zm. 1727. Angielski fizyk i matematyk. Urodził się w Woolsthorpe w hrabstwie Lincoln, uczył się na szczeblu podstawowym w Szkole Królewskiej w Grantham, następnie w Kolegium Św. Trójcy w Cambridge. W 1669-1701 był profesorem uniwersytetu w Cambridge. W 1672 został wybrany na członka Towarzystwa Królewskiego, wkrótce potem opublikował Nową teorię światła i barw. Read More »

Minkowski Rudolph Leo – ur. 1893. zm. 1976. Astrofizyk amerykański pochodzenia niemieckiego. Od 1931 był profesorem uniwersytetu w Hambnrgu, jednak rozwój nazizmu w Niemczech skłonił go do emigracji do USA w 1935. Do 1960 pracował w obserwatoriach w Mount Wilson i Mount Palomar, a w 1961-65 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Read More »

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), utworzone w 1917. Powierzono mu zadanie kierowania lokalną administracją państwa oraz nadzór nad samorządem terytorialnym. Podlegały mu: Policja Państw, oraz Korpus Ochrony Pogranicza. W czasie II wojny światowej, w Rządzie RP na Uchodźstwie odpowiedzialne za utrzymanie kontaktów z Delegaturą Rządu na Krajem. Reaktywowane w XII 1954 w wyniku reorganizacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przejęło część z jego zadań, głównie obrony ustroju politycznego i gospodarczego Polski. Read More »

Ming, chińska dynastia panująca w 1368-1644. Do 1421 jej siedzibą był Nankin. Dynastia Ming została założona przez Zhu Yuanzhanga. przywódcę antymongolskiego powstania Czerwonych Turbanów. W 1368 po zajęciu stolicy Chin rządzonych przez mongolską dynastię Yuan, ogłosił się cesarzem Hong Wu. Nowy cesarz starał się ulżyć doli chłopów. Przeprowadził także naprawę systemów irygacyjnych i zreformował administrację państw.

Read More »

(MBP), instytucja powołana w VII 1944 przez komunistyczne władze w Polsce w celu obrony organów władzy państw, podległych PPR. pacyfikowania wszelkich przejawów społecznego oporu wobec narzuconej siłą nowej władzy oraz ochrony porządku publicznego. Do 31 XII 1944 działało jako resort bezpieczeństwa publicznego PKWN.

Read More »